Villkor för användning av sidan


1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att följa dessa användarvillkor, alla gällande lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor tillåts du ej att använda innehållet eller besöka den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt och det är inte tillåtet att dela material eller annat innehåll men någon annan, varken för privat eller kommersiellt bruk och du får varken sälja, låna ut eller dela kostnadsfritt någonstans eller till någon. Allt innehåll som du tar del av är endast för din personliga träning av din eller dina egna hundar.

2. Användarlicens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller utbildningsmaterial) på företagets webbplats för personlig, icke-kommersiell användning. Du får inte modifiera eller kopiera materialet, använda materialet för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);

3. Ansvarsfriskrivning

Materialet på den här sidan är framtaget, testat och utvärderat för att lämna en stor sannolikhet till positiv utveckling om du följer de metoder och uppgifter som lämnas. Några garantier kan dock inte lämnas då hundens och förarens förutsättningar avgör om eller hur mycket utveckling som sker. Företaget eller dess innehavare kan inte ställas ansvarigt för eventuella skador eller olyckor som inträffar i samband med träning eller tävling. Det är hundägarens ansvar att tillse hundens hälsa och säkerhet.

Materialet på företagets hemsida tillhandahålls "som det är". Företaget ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat,underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar företaget inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess internetwebbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Företaget eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador på grund av förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på företagets webbplats, även om bolaget eller en auktoriserad företrädare har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar inte för dig.

5. Revisioner och Fel

Materialen som visas på företagets hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialen på webbplatsen är korrekt, komplett eller aktuellt. Företaget kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget åtar sig dock inte något att uppdatera materialet.

6. Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till webbplatsen och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Innehållet av en länk innebär inte godkännande av företagets webbplats. Användning av sådan sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Företaget kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Användaren av webbplatsen och dess innehåll är själv ansvarig för att följa gällande lokala och nationella lagar och bestämmelser. Företaget följer gällande lagar och bestämmelser i fråga om upphovsrätt, metoder som överensstämmer med djurskyddslagen samt betalning av moms och skatt.


Senast ändrat: 2017-07-22